кхъэсей


кхъэсей

адыгэхэм кхъэр хьэкIэкхъуэкIэм къамытIэщIыфын папщIэ кхъащхьэр щытыращIэкIэ мывэ халъхьэурэ ягъэбыдэт. Арат «кхъэсейкIэ» зэджэр. Ар зыгъэбыдахэр щхьэхуэу ягъашхэт «кхъэсей хьэдэIус» жаIэти
адыги надземную часть могилы при похоронах укрепляли камнями, чтобы могилу не могли вскрыть звери. Это называлось «обкладыванием могилы». Тех, кто укреплял могилу, угощали отдельно

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.